Apie mokyklą

    Klaipėdos r. Kretingalės miestelyje  mokykla įsteigta 1869 metais spalio 30 d. Kretingalės mokyklos veiklos pradžia yra laikoma1935 m. rugsėjo 1 d.

    Mokyklos administracija – mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, vyriausioji buhalterė, raštinės vedėja.

    Direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui  turi III vadybinę kategoriją.

    Iš viso mokykloje dirba 28 mokytojai: iš jų 3 metodininkai, 22 vyresnieji, 1 mokytojas, 2 neatestuoti.

    Mokykloje dirba socialinis pedagogas, logopedas-specialusis pedagogas, bibliotekininkė.

    Mokykloje veikia savivaldos institucijos:

    Mokyklos taryba – aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, jungianti mokinių, jų tėvų (globėjų ar rūpintojų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems mokyklos uždaviniams spręsti.

    Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija, svarstanti mokinių ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos formas ir metodus.

    Mokinių taryba – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, turinti savo nuostatus.

    Klasių tėvų komitetas – nuolat veikianti klasių tėvų atstovų savivalda.

    Mokykla nuolat bendradarbiauja su Kretingalės seniūnija, Klaipėdos rajono Vaiko teisių apsaugos skyriumi, Klaipėdos rajono Pedagogine-psichologine tarnyba, Klaipėdos rajono policijos komisariato Nepilnamečių policijos skyriumi, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi, Klaipėdos rajono švietimo centru, Klaipėdos rajono mokyklomis, profesinėmis mokyklomis, Pajūrio regioniniu parku, Karinėmis jūrų pajėgomis.

    Klaipėdos r. Kretingalės pagrindinės mokyklos strateginio plano tikslas – efektyvinti mokyklos bendruomenės veiklą, telkti bendruomenę aktualioms problemoms spręsti, numatyti, kaip bus įgyvendinti mokyklos veiklai keliami reikalavimai, pasirinkti teisingą mokyklos vystymosi kryptį ir prioritetus, planuoti kaitos pokyčius.

    Mokykla – demokratinių vertybių tęsėja ir įgyvendintoja, nuolat kintantis ir atsinaujinantis lankstus mechanizmas, kartu ir reaguojanti į visuomenės ir paties žmogaus gyvenimo permainas.

    Mokyklos ugdymo proceso centre – žmogus, atsižvelgiant į humanizmo orientaciją – „žmogus – svarbiausia visuomenės dalis”.

    Mokykla orientuojasi į Lietuvos kultūros išsaugojimą ir turtinimą, ugdydama liaudies kultūros palikimo suvokimą ir jo sklaidą.  Mokyklos veiklos pagrindiniai principai – žmogiškumas ir demokratiškumas (iniciatyva ir asmeninė kiekvieno mokyklos kolektyvo nario atsakomybė užgerąmokyklos vardą, asmeninių ir visuomeninių interesų derinimas, keliant mokyklos prestižą).
Norite išsakyti savo nuomonę arba turite klausimų?

Darbuotojų poreikis

Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra.

Pasirinkite kalbą