Mokinių taryba

  MOKINIŲ TARYBA – tai mokinių savivaldos institucija, kuri atstovauja mokinių interesams. Ją sudaro 5–10 klasių slaptu balsavimu išrinkti mokiniai.
1. Mokinių tarybai vadovauja Mokyklos mokinių slaptu balsavimu išrinktas mokinys.
2. Mokinių tarybos nuostatus tarybos teikimu tvirtina Mokyklos direktorius.
3. Mokinių taryba:
3.1. bendradarbiauja su Mokyklos administracija, Mokyklos savivaldos institucijomis, deleguoja savo atstovus į Mokyklos tarybą;
3.2. atstovauja mokinių interesams Mokyklos taryboje bei kitose savivaldos institucijose, tarpininkauja ginant mokinių teises Mokykloje;
3.3. teikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo, mokinių neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos organizavimo; 
3.4. dalyvauja rengiant Mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus;
3.5. inicijuoja ir padeda organizuoti Mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, palaiko ryšius su kitomis mokyklomis, užsienio partneriais.


Norite išsakyti savo nuomonę arba turite klausimų?

Darbuotojų poreikis

Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra.

Pasirinkite kalbą