Mokyklos taryba

  MOKYKLOS TARYBA (toliau - Taryba) – aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų)  ir mokytojų atstovus svarbiausiems Mokyklos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti:
1. Taryba renkama dvejiems metams;
2. Taryboje tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir mokiniams atstovaujami lygiomis dalimis;
3. Tarybą sudaro 9 nariai: 3 - tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovai, 3 – mokytojai, 3 – mokiniai. Tarybos pirmininką renka Tarybos nariai. Mokyklos direktorius negali būti Tarybos pirmininku;
4. Tėvai (globėjai, rūpintojai) į Tarybą renkami visuotiniame tėvų susirinkime. Kandidatus į Tarybą pasiūlo susirinkimo dalyviai, arba kandidatai pasisiūlo patys;
5. Mokytojų atstovai į Tarybą renkami Mokytojų tarybos posėdyje. Kandidatus į Tarybą pasiūlo posėdžio dalyviai, arba kandidatai pasisiūlo patys;
6. Mokinių atstovai į Tarybą renkami Mokinių tarybos posėdyje iš jos narių. Kandidatus į Tarybą pasiūlo posėdžio dalyviai, arba kandidatai pasisiūlo patys;
7. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma;
8. Tarybos nutarimus, kurie prieštarauja Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, Mokyklos direktorius prašo svarstyti iš naujo;
9. Tarybos nariai už savo veiklą  atsiskaito kartą per metus  juos rinkusiems nariams;
10. 
Taryba pagal savo kompetenciją turi teisę gauti iš Mokyklos administracijos informaciją apie Mokyklos veiklą;
11. Savivaldybė, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, nustačiusios, kad Tarybos priimti nutarimai prieštarauja įstatymams ir kitiems Mokyklos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo Tarybai svarstyti juos pakartotinai.
12. Tarybos funkcijos:
12.1. teikia siūlymus dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
12.2. 
pritaria Mokyklos strateginiam, metiniams veiklos planams, darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Mokyklos direktoriaus;
12.3. teikia siūlymus direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;
12.4. išklauso Mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl veiklos tobulinimo, saugių ugdymo(si) ir darbo sąlygų sudarymo;
12.5. atlieka ūkinės ir finansinės Mokyklos veiklos priežiūrą, teikia siūlymus Savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai, Mokyklos direktoriui dėl materialinio aprūpinimo, lėšų panaudojimo;
12.6. svarsto Mokyklos mokytojų, tėvų, mokinių savivaldos institucijų ar bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui;
12.7. deleguoja atstovus į Mokytojų atestacijos ir viešo konkurso laisvai Mokyklos direktoriaus vietai užimti komisijas, teikia siūlymus, atestuojant Mokyklos direktorių, jo pavaduotoją ugdymui;
12.8. pritaria siūlymams dėl vadovėlių užsakymo, mokinių žinių, gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, neformaliojo švietimo užsiėmimų ir renginių organizavimo, programų rengimo;
12.9. priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar Mokyklos direktoriaus teikiamais, klausimais;
12.10. gali sustabdyti kitų Mokyklos savivaldos institucijų nutarimų įgyvendinimą, kol jų teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos. 

Mokyklos taryba
Mokyklos tarybos pirmininkė - Adelė Domarkienė, tėvų atstovas.
Nariai:
Adelė Zūbienė, mokytoja;
Joana Lubienė, mokytoja;
Steponas Bambalas, mokytojas;
Arūnas Vaičekauskas, tėvų atstovas;
Vanesa Šimkutė, mokinių atstovė;
Kornelija Ivanauskaitė, mokinių atstovė;
Sandra Turauskaitė, mokinių atstovė.
Norite išsakyti savo nuomonę arba turite klausimų?

Darbuotojų poreikis

Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra.

Pasirinkite kalbą