Mokyklos vizija, misija, filosofija ir vertybės

F I L O S O F I J A

  •  Mokykla siekia ugdyti asmenį, pajėgų tobulėti, savarankiškai bei kartu su kitais spręsti savo ir visuomenės gyvenimo problemas, pozityviai keisti Lietuvos tikrovę, kūrybingai atsakyti į šiuolaikinio pasaulio technologinį iššūkį, gebantį įprasminti savo gyvenimą prieštaringoje dabarties tikrovėje.

 V I Z I J A 

  • Saugi, patraukli, atvira pokyčiams ir tradicijas puoselėjanti mokykla.

M I S I J A

  • Mokykla suteikia priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, paruošia mokinius toliau mokytis profesinėse, vidurinėse ir gimnazijose.
  • Mokiniams ir mokytojams mokykloje sudaromos sąlygos siekti aukštos ugdymo kokybės, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio įgimtas galimybes:

           -  bendrauti ir bendradarbiauti, būti atviriems visuomenei;

           - užtikrinti geras sąlygas mokymui ir mokymuisi;

           - užtikrinti  saugias ugdymo ir ugdymosi sąlygas;

           - plėtoti mokinių ir mokytojų saviraišką;

           - diegti modernias informacines technologijas ir rūpintis pedagogų kvalifikacijos tobulinimu.


Norite išsakyti savo nuomonę arba turite klausimų?

Darbuotojų poreikis

Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra.

Pasirinkite kalbą